Make your own free website on Tripod.com
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
สารอาหารที่ร่างกายต้องการ
   
  เมื่อมนุษย์รับประทานอาหารแล้วก็จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าสารอาหารชนิดต่าง ๆ ที่อยู่ภายในอาหาร ผัก และผลไม้ในทุก ๆ ชนิด สารอาหารที่ว่านั้นจะประกอบไปด้วยสารอาหารหลัก 6 ชนิด อันได้แก่ โปรตีน ไขมัน วิตามิน คาร์โบไฮเดรต น้ำ และเกลือแร่ และนอกเหนือไปจากสารอาหารหลักทั้ง 6 ชนิดแล้วนั้น อาหารก็ยังจะประกอบไปด้วยสารอาหารประเภทอื่น ๆ ตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นกรดชนิดต่าง ๆ
   
  สารอาหารหลักทั้ง 6 ชนิดนั้น ล้วนแต่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับร่างกายของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์เองก็ไม่สามารถที่จะเลือกรับประทาน งดเว้นการรับประทาน หรือเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารชนิดหนึ่งเพื่อทดแทนสารอาหารชนิดหนึ่งได้เช่นเดียวกัน โดยสารอาหารแต่ละชนิดนั้นจะมีคุณประโยชน์ ความสำคัญและมีความจำเป็นต่อสภาพร่างกายของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น มนุษย์จึงจะต้องเลือกรับประทานอาหารหลากหลายชนิด ในปริมาณที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำให้ร่างกายของมนุษย์ได้รับสารอาหารทุกชนิดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
   
  คาร์โบไฮเดรต (Cabohydrate)

เป็นสารอาหารหลักที่ทำหน้าที่ให้พลังงานแก่ร่างกายของมนุษย์ โดยเมื่อมนุษย์รับประทานอาหารที่มีสารอาหาร จำพวกคาร์โบไฮเดรตเข้าไปในร่างกายแล้ว กลไกภายในร่างกายก็จะย่อยสลายคาร์โบไฮเดรต และแปรสภาพกลายเป็นน้ำตาลที่มีโครงสร้างอย่างง่าย ๆ และร่างกายของมนุษย์สามารถที่จะดูดซึมได้ง่าย เพื่อที่จะนำเอาไปใช้เป็นแหล่งพลังงานในการทำงานของร่างกายประจำวัน

โปรตีน (Protein)

เป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตร่างกายของมนุษย์ และยังเป็นสารอาหารที่ร่างกายมีความต้องการอย่างต่อเนื่องเพื่อการดำรงชีพ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่าโปรตีนนั้นเป็นสารอาหารที่ทำหน้าที่ในการสร้างความสมดุลของสารเคมีชนิดต่าง ๆ ขึ้นภายในร่างกายของมนุษย์ ดังนี้ สารอาหารจำพวกโปรตีนจึงมีความจำเป็นกับสตรีมีครรภ์ เด็กที่กำลังเจริญเติบโต และกับมนุษย์ทุก ๆ คน

ไขมัน (Lipid)

เป็นสารอาหารที่ทำหน้าที่โดยตรงในการให้พลังแก่ร่างกาย โดยพลังงานที่ร่างกายได้รับจากไขมันนั้นจะมีปริมาณมากกว่าพลังงานจากโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต แต่อย่างไรก็ตาม ร่างกายนั้นไม่ต้องการพลังงานจากไขมันทั้งหมด ดังนั้น มนุษย์ควรจะต้องเลือกรับประทานไขมันในปริมาณที่ร่างกายต้องการมิฉะนั้นแล้วก็อาจจะเกิดโทษขึ้นต่อร่างกายได้

วิตามิน (Vitamin)

เป็นสารอาหารที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย ควบคุมระบบประสาทของมนุษย์ ทำให้ร่างกายมีการเจริญเติบโต และทำให้มนุษย์มีความสามารถในการต้านทานโรคร้ายต่าง ๆ เป็นต้น แต่อย่างไร ก็ตามถ้าหากมนุษย์ได้รับวิตามินในปริมาณที่มากเกินไปแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการสะสมขึ้นมา ภายในร่างกายจนกระทั่งเกิดเป็นโทษต่อร่างกายขึ้นได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับวิตามินชนิดต่าง ๆ ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน

   
  โดยทั่วไปแล้ววิตามินสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. ประเภทที่ละลายในไขมัน (Fat Soluble Vitamin) อันได้แก่ วิตามิน เอ ดี อี เค
2. ประเภทที่ละลายในน้ำ (Water Soluble Vitamin) อันได้แก่ วิตามิน บี ซี
   
  เกลือแร่ (Mineral Salt)

เป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการเสริมสร้างความเจริญเติบโตและความแข็งแรงของร่างกาย และยังช่วยให้การทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายของมนุษย์มีการทำงานที่เป็นปกติอีกด้วย ในร่างกายของมนุษย์นั้นจะมีปริมาณของเกลือแร่ในชนิดต่าง ๆ รวมอยู่ประมาณร้อยละ 4 ของน้ำหนักตัวของมนุษย์โดยเฉลี่ย ซึ่งเกลือแร่ชนิดต่าง ๆ นั้นจะมีหน้าที่ในการทำงานและความจำเป็นต่อร่างกายของมนุษย์ที่แตกต่างกันออกไป

   
 
คุณค่าทางโภชนาการของผลไม้
   
  ผลไม้ตามธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วนั้นจะประกอบไปด้วยสารอาหารชนิดต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นกับร่างกายของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นจะประกอบไปด้วยน้ำเป็นจำนวนมาก นอกเหนือไปจากน้ำแล้วก็ยังมีสารละลายที่ปะปนอยู่กับน้ำ อันได้แก่ น้ำตาล แร่ธาตุชนิดต่าง ๆ วิตามิน กรดอินทรีย์ และวัตถุอื่น ๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำ

ดังนั้น จึงจะเห็นได้ว่า ในผลไม้ตามธรรมชาติทุกชนิดนั้นล้วนแล้วแต่ประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่สำคัญครบถ้วนหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ เป็นสำคัญ จึงสามารถที่จะกล่าวได้ว่าผลไม้เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในทุก ๆ คน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา หญิงมีครรภ์ และคนป่วย